Regulamin:

 • Definicje.

  Terminy użyte w treści niniejszego regulaminu oznaczają odpowiednio:

  Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług DietMelody.com;

  MELODIADIETY.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 43/207, KRS:0000426210, Regon: 146200250 NIP: 527-268-01-87

  Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z usług MELODIADIETY.PL świadczonych przez MELODIADIETY.PL Sp. z o.o., oraz spełnia wymagania określone Regulaminem;

  Umowa - umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług MELODIADIETY.PL., zawarta zgodnie z Regulaminem pomiędzy MELODIADIETY.PL Sp. z o.o. a danym Użytkownikiem, o treści ustalonej Regulaminem;

  MELODIADIETY.PL - nazwa usług świadczonych drogą elektroniczną przez MELODIADIETY.PL Sp. z o.o. na rzecz Użytkowników na mocy Umowy;

  Serwis MELODIADIETY.PL - strona internetowa umieszczona pod adresem: melodiadiety.pl, wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi jej część, przy wykorzystaniu której MELODIADIETY.PL Sp. z o.o. świadczy Użytkownikom usługi MELODIADIETY.PL;

 • Postanowienia ogólne.

  Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług MELODIADIETY.PL świadczonych przez MELODIADIETY.PL Sp. z o.o. na rzecz Użytkowników, stanowiących w szczególności automatyczną ocenę zdrowotności spożywanych posiłków dla poszczególnych Użytkowników na podstawie wskazanych systemowi MELODIADIETY.PL informacji, z uwzględnieniem celów do osiągnięcia określanych indywidualnie przez Użytkowników.

  Właścicielem i administratorem Serwisu MELODIADIETY.PL jest MELODIADIETY.PL Sp. z o.o.

  Regulamin stanowi integralną część Umowy, do zawarcia, której dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania przez Użytkownika z poszczególnymi usługami serwisu MELODIADIETY.PL.

  Materiały udostępniane Użytkownikom w ramach poszczególnych usług MELODIADIETY.PL oraz wygląd i treść Serwisu MELODIADIETY.PL, stanowią własność MELODIADIETY.PL Sp. z o.o. i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Zawarcie Umowy nie stanowi zawarcia, lub nie może być podstawą do roszczenia o zawarcie, umowy o przeniesienie przez MELODIADIETY.PL Sp. z o.o. na Użytkownika wyżej powołanych majątkowych praw autorskich w części lub w całości. MELODIADIETY.PL Sp. z o.o. co do zasady nie posiada majątkowych praw autorskich do materiałów lub treści publikowanych przez Użytkowników przy wykorzystaniu Serwisu MELODIADIETY.PL, jednakże za wyjątkiem materiałów lub treści publikowanych przez Użytkowników, co do których prawa takie przysługują MELODIADIETY.PL Sp. z o.o.

  MELODIADIETY.PL informuje Użytkowników, iż ze względu na publiczny charakter sieci Internet za pośrednictwem, której świadczy drogą elektroniczną usługi MELODIADIETY.PL, korzystanie z tych usług może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za jej pośrednictwem pomiędzy MELODIADIETY.PL a Użytkownikiem. MELODIADIETY.PL zwraca szczególną uwagę Użytkownika na ryzyko związane z korzystaniem z konta Użytkownika w Serwisie MELODIADIETY.PL przez osoby nieuprawnione w przypadku, gdy Użytkownik nie dołoży należytej staranności przy zachowaniu poufności niepowtarzalnej nazwy Użytkownika lub hasła dostępu, lub udostępni te informacje osobom trzecim, lub będzie pozostawał zalogowany do swego konta w Serwisie MELODIADIETY.PL mimo, że nie będzie z niego korzystał w danym momencie.

  MELODIADIETY.PL Sp. z o.o. zastrzega, iż w okresie prowadzenia prac konserwacyjnych systemów teleinformatycznych, dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu MELODIADIETY.PL może być utrudniony lub niemożliwy, za co odpowiedzialność MELODIADIETY.PL Sp. z o.o. wobec Użytkowników jest wyłączona, jednakże MELODIADIETY.PL Sp. z o.o. zobowiązuje się dołożyć wszelkiej możliwej staranności, aby utrudnienia takie występowały możliwie najrzadziej lub możliwie najkrócej.

  Publikowane przez Użytkowników w Serwisie MELODIADIETY.PL informacje, komentarze, recenzje lub wypowiedzi, są ich prywatnymi opiniami. MELODIADIETY.PL Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ich treść, w szczególności za naruszenie takimi publikacjami przez Użytkowników jakichkolwiek praw osób trzecich.

 • Warunki świadczenia usług MELODlADIETY.PL.

  • Warunki techniczne

   Dla korzystania z usług MELODIADIETY.PL konieczne jest łączne spełnianie następujących wymogów technicznych:

   • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;
   • dostęp do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron WWW;
   • aktywne połączenie urządzenia, o którym mowa w pkt powyżej, z siecią Internet;
   • prawidłowo zainstalowany w urządzeniu, o którym mowa w pkt powyżej, system operacyjny Microsoft w wersji Windows XP lub nowszej;
   • prawidłowo zainstalowana w urządzeniu, o którym mowa w pkt powyżej, przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej albo Firefox w wersji 4 lub nowszej, umożliwiająca wyświetlanie na ekranie tego urządzenia dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW;
   • włączona w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej, o której mowa w pkt powyżej, obsługa skryptów Java Script;
   • prawidłowo zainstalowane w urządzeniu, o którym mowa w pkt powyżej, oprogramowanie komputerowe Adobe Flash Player w wersji 9.0 lub nowszej.

   MELODIADIETY.PL Sp. z o.o. informuje, iż korzystanie z usług MELODIADIETY.PL możliwe jest także przy wykorzystaniu zainstalowanych w urządzeniu, przy użyciu którego Użytkownik korzysta z tych usług, innych niż wskazany w ust. 1 pkt powyżej systemów operacyjnych lub innych niż wskazane w ust. 1 pkt powyżej przeglądarek internetowych, jednakże zastrzega, iż ze względów technologicznych mogą w takim przypadku występować utrudnienia w korzystaniu z usług MELODIADIETY.PL, za co odpowiedzialność MELODIADIETY.PL Sp. z o.o. jest wyłączona.

  • Warunki formalne.

   Użytkownikiem może być wyłącznie osoba fizyczna, która:

   • ukończyła lat 14 (czternaście) i nie jest ubezwłasnowolniona, choćby tylko częściowo, oraz zaakceptowała Regulamin.

   Niektóre z usług MELODIADIETY.PL dostępne są wyłącznie dla Użytkowników, którzy:

   • posiadają konto w Serwisie MELODIADIETY.PL i zalogowali się do swojego konta w Serwisie MELODIADIETY.PL,
   • Konto w Serwisie MELODIADIETY.PL może posiadać Użytkownik, który wypełnił formularz rejestracyjny, a w szczególności zdefiniował niepowtarzalną nazwę Użytkownika oraz hasło dostępu i wskazał adres aktywnego konta poczty elektronicznej, którego używa do korespondencji w sprawach związanych z korzystaniem z usług MELODIADIETY.PL. Aktywacja konta Użytkownika wymaga potwierdzenia dokonanego zgodnie z instrukcją przesłaną Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez niego w formularzu rejestracyjnym adres.
  • Ogólne warunki korzystania z usług MELODIADIETY.PL

   Użytkownik zobowiązany jest podać administratorom MELODIADIETY.PL wyłącznie prawdziwe dane dotyczące Jego osoby, na podstawie których Melodia Diety ocenia spełnianie przez Użytkownika określonych Regulaminem warunków formalnych niezbędnych do świadczenia usług MELODIADIETY.PL oraz do dokonywania zmian tych informacji wyłącznie w taki sposób, aby odzwierciedlały aktualny w danym momencie stan faktyczny.

   Użytkownik zobowiązany jest chronić poufność informacji umożliwiających dostęp do jego konta w Serwisie MELODIADIETY.PL, w szczególności poprzez nie ujawnianie tych informacji osobom trzecim.

   Użytkownik zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z własnego konta w Serwisie MELODIADIETY.PL, nie wolno mu także udostępniać pod jakimkolwiek tytułem swojego konta w Serwisie MELODIADIETY.PL do używania osobom trzecim.

   Usługi MELODIADIETY.PL świadczone przez MELODIADIETY.PL Sp. z o.o. przeznaczone są wyłącznie na użytek własny Użytkowników i nie mogą być wykorzystywane w części lub całości do jakichkolwiek innych celów, w szczególności o charakterze doradczym lub informacyjnym dla innych osób, a także w celach porównawczych lub poglądowych.

   Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z usług MELODIADIETY.PL wyłącznie zgodnie z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet i usług świadczonych za jej pośrednictwem.

   Użytkownikowi, w toku korzystania z usług MELODIADIETY.PL nie wolno:

   • posługiwać się materiałami lub treściami o charakterze bezprawnym, w tym także naruszających prawa MELODIADIETY.PL lub osób trzecich, treściami obraźliwymi, wulgarnymi lub obscenicznymi, sprzecznymi z zasadami współżycia społecznego lub dobrego wychowania, w szczególności zaś Użytkownikowi nie wolno:
    • definiować niepowtarzalnej nazwy Użytkownika w ten sposób, że będzie ona stanowiła, choćby nawet tylko fonetycznie lub w innym języku, w części lub w całości wyrażenie obraźliwe, wulgarne lub obsceniczne lub obrażać uczucia religijne.
    • publikować jakichkolwiek materiałów o charakterze erotycznym lub pornograficznym, lub informacji służących korzystaniu z takich materiałów,
    • publikować danych osobowych lub wizerunku osób trzecich,
    • publikować treści rozmów lub korespondencji o charakterze prywatnym prowadzonych z osobami trzecimi, bez uprzedniej zgody tych osób, publikować instrukcji lub porad związanych z możliwością podszywania się pod innego Użytkownika, publikować instrukcji lub porad związanych z łamaniem prawa autorskiego
   • nadużywać środków komunikacji elektronicznej w sposób powodujący utratę stabilności pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych przy świadczeniu usług MELODIADIETY.PL.

   Użytkownikowi nie wolno, w tym także przy wykorzystaniu w jakikolwiek sposób usług MELODIADIETY.PL, zachęcać innych Użytkowników do komunikowania się z pominięciem Serwisu MELODIADIETY.PL, upubliczniać materiałów lub informacji, do których MELODIADIETY.PL Sp. z o.o. przysługują majątkowe prawa autorskie, publikować adresów stron internetowych oferujących usługi konkurencyjne wobec usług MELODIADIETY.PL, prowadzić sprzedaż, akwizycję lub reklamę, w tym także wskazywać adresy stron internetowych zawierających informacje o takim charakterze, oraz umyślnie wprowadzać w błąd zainteresowanych w sprawach związanych w jakikolwiek sposób z korzystaniem z usług MELODIADIETY.PL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo, na co Użytkownik wyraża zgodę, do:

   • czasowej lub stałej zmiany parametrów poszczególnych usług MELODIADIETY.PL świadczonych nieodpłatnie, w tym także do zaprzestania świadczenia ich i to bez konieczności uzasadniania takiej decyzji,
   • blokowania lub usuwania publikacji w Serwisie MELODIADIETY.PL przez Użytkownika materiałów lub treści naruszających choćby tylko w części postanowienia Regulaminu.

   MELODIADIETY.PL Sp. z o.o. zastrzega, iż koszty połączenia do sieci Internet oraz koszty związane z użytkowaniem rzeczy przy użyciu, których Użytkownik korzysta z usług MELODIADIETY.PL, nie obciążają MELODIADIETY.PL Sp. z o.o.

 • Usługi MELODIADIETY.PL świadczone nieodpłatnie.

  Usługami Serwisu MELODIADIETY.PL świadczonymi Użytkownikowi przez MELODIADIETY.PL Sp. z o.o. nieodpłatnie są wszystkie usługi świadczone przez MELODIADIETY.PL Sp. z o.o. w Serwisie MELODIADIETY.PL jednakże z wyłączeniem usług świadczonych odpłatnie.

  MELODIADIETY.PL Sp. z o.o. zastrzega, iż korzystanie z części usług MELODIADIETY.PL świadczonych Użytkownikom nieodpłatnie może wymagać posiadania aktywnego konta w Serwisie MELODIADIETY.PL.

  Warunki korzystania z usług MELODIADIETY.PL świadczonych odpłatnie.

  • MELODIADIETY.PL Sp. z o.o. zastrzega, iż korzystanie z usług MELODIADIETY.PL świadczonych Użytkownikom odpłatnie wymaga dodatkowo:
   • posiadania aktywnego konta w Serwisie MELODIADIETY.PL,
   • ważnego w danym momencie Abonamentu na daną usługę MELODIADIETY.PL,
   • ukończenia lat 14 (czternastu),
  • W celu rozpoczęcia korzystania z odpłatnych usług MELODIADIETY.PL Użytkownik winien:
   • dokonać wyboru jednej lub więcej funkcjonalności oferujących przez Serwis MELODIADIETY.PL Sp. z o.o. wymienionych na stronie Cennik.
   • uzupełnić w ustawieniach konta w Serwisie MELODIADIETY.PL o informacje niezbędne do wygenerowania indywidualnych porad, podsumowań dziennych, podsumowań tygodniowych oraz zindywidualizowanych planów diet.
   • dokonać opłaty wybranych funkcji.
   • Użytkownikowi nie przysługuje na podstawie przepisów Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271, z późn. zm.) prawo do odstąpienia od Umowy, której przedmiotem są odpłatne usługi MELODIADIETY.PL ze względu na fakt, iż za zgodą Użytkownika świadczenie tych usług przez MELODIADIETY.PL Sp. z o.o. następuje przed upływem 10 (dziesięciu) dni od daty zawarcia Umowy, właściwości tych usług są ściśle związane z osobą Użytkownika oraz świadczenia dokonane przez MELODIADIETY.PL Sp. z o.o. w wykonaniu Umowy nie mogą zostać zwrócone z uwagi na ich charakter.

  Warunki świadczenia odpłatnych usług MELODIADIETY.PL.

  • Rozpoczęcie świadczenia odpłatnych usług MELODIADIETY.PL nastąpi, na co Użytkownik wyraża zgodę, nie wcześniej niż w ciągu 5 (pięciu) minut i nie później niż w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od dnia potwierdzenia zaksięgowania zapłaty wybranej funkcjonalności.
  • Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że:

   do prawidłowego wykonania przez MELODIADIETY.PL Sp. z o.o. odpłatnych usług MELODIADIETY.PL niezbędne jest należyte współdziałanie Użytkownika polegające na systematycznym dokonywaniu i rzetelnym uzupełnianiu wymaganych informacji, albowiem indywidualne porady dietetyczne, podsumowania, lub inne treści pomagające w wybranym celu dietetycznym, generowane są każdorazowo w oparciu o informacje wskazywane przez Użytkownika po zalogowaniu się do jego konta w MELODIADIETY.PL.

   Użytkownik oświadcza, iż przed przystąpieniem do stosowania wybranej spośród oferowanych w ramach odpłatnej usługi MELODIADIETY.PL, przeprowadził z odpowiednim lekarzem konsultacje celem ustalenia wszelkich zaleceń lub przeciwwskazań co do sposobu żywienia Użytkownika zgodnie z wybranym rodzajem korzystania z Serwisu MELODIADIET.PL

   Serwis MELODIADIETY.PL ułatwia osiągnięcie i utrzymanie określonej wagi ciała Użytkownika, przy czym waga ta nie może być mniejsza niż minimalne normy prawidłowej masy ciała ustalone przez Światową Organizację Zdrowia, a określone parametrem indeksu masy ciała (BMI),

  Opłaty.

  Jednym z warunków korzystania przez Użytkownika z odpłatnych usług MELODIADIETY.PL jest posiadanie ważnego w danym momencie Abonamentu na daną usługę MELODIADIETY.PL..

  Ważność Abonamentu liczona jest w dniach, począwszy od chwili jego aktywacji do ostatniego dnia okresu obowiązywania danego Abonamentu włącznie, jednakże z dokładnością do godziny.

  Okres ważności Abonamentu jest niepodzielny i nieprzerwany, w szczególności nie jest uzależniony w jakikolwiek sposób od częstotliwości korzystania z MELODIADIETY.PL.. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, iż w przypadku niekorzdystania z Serwisu MELODIADIETY.PL przez czas obięty abonamentem, Użytkownik nie nabywa jakiegokolwiek roszczenia o przedłużenie okresu świadczenia odpłatnych usług MELODIADIETY.PL lub o zwrot części bądź całości uiszczonej opłaty.

  W przypadku, gdy przed upływem okresu ważności danego Abonamentu Użytkownik opłaci kolejny Abonament za tę samą odpłatną usługę MELODIADIETY.PL, okres ważności tak opłaconego Abonamentu ulega wydłużeniu o czas stanowiący 20 (dwadzieścia) procent okresu ważności danego Abonamentu wynikającego z Regulaminu.

  Ceny Abonamentów wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto, co oznacza, iż zawierają one podatek od towarów i usług (VAT).

  Abonament można wykupić wyłącznie przedpłacając odpowiednią kwotę pieniędzy w jeden ze sposobów proponowanych Użytkownikowi przez operatora płatności, którym jest PayU SA z siedzibą w Poznaniu prowadząca serwis PayU.

  Użytkownik przyjmuje do wiadomości i rozumie, iż zobowiązany jest do precyzyjnego określenia odpłatnej usługi MELODIADIETY.PL jaką chce zakupić, oraz kwoty wnoszonej tytułem opłaty Abonamentowej, która musi być zgodna z wysokością opłat określonych w Cenniku. W przypadku dokonania przez Użytkownika wyboru odpłatnej usługi MELODIADIETY.PL, z której Użytkownik chce skorzystać i wpłaty środków pieniężnych w wysokości innej niż dokładna stawka wybranego Abonamentu, prawo do korzystania z takiej odpłatnej usługi MELODIADIETY.PL zostanie aktywowane dla danego Użytkownika automatycznie (bez pytania go o zgodę), na okres odpowiadający najwyższej możliwej do rozliczenia z takiej wpłaty stawce Abonamentu za wybraną usługę, chyba że wpłacone środki nie będę wystarczające do aktywowania najkrótszego z Abonamentów na tę usługę. W przypadku, gdy przedpłacona kwota nie pokrywa wybranego Abonamentu lub gdy Użytkownik nie określi odpłatnej usługi MELODIADIETY.PL, z której chce skorzystać oraz gdy nie da się tego określić domyślnie na podstawie wysokości dokonanej przez tego Użytkownika zapłaty, Użytkownik otrzyma stosowną wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wiadomość, o której mowa w zdaniu poprzedzającym zostanie także uwidoczniona na stronie indywidualnego konta Użytkownika w Serwisie MELODIADIETY.PL.

  Użytkownik oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości i rozumie, że w przypadku wniesienia opłat Abonamentowych w większej ilości za kilka różnych lub jednakowych okresów, przedłużają one aktywowany lub trwający już okres dostępu do danej odpłatnej usługi MELODIADIETY.PL, a także, iż przedłużenie lub ponowne dokonanie opłat nie powoduje prawa do wliczenia okresu poprzednio aktywowanych usług do ogólnej puli czasu przedłużanych lub ponownie aktywowanych odpłatnych usług MELODIADIETY.PL, od której zależy ustalenie wysokości stawki Abonamentu. Użytkownik oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości i rozumie, że zwrot środków pieniężnych, które nie zostały zaliczone na poczet Abonamentu może nastąpić wyłącznie w wyniku uznanej przez MELODIADIETY.PL Sp. z o.o reklamacji Użytkownika, który je wpłacił.

  MELODIADIETY.PL Sp. z o.o informuje, iż dany Abonament związany jest każdorazowo z danym kontem Użytkownika w Serwisie MELODIADIETY.PL w ramach którego został uregulowany, w szczególności zaś, że nie ma możliwości zaliczenia go na poczet innych zobowiązań Użytkownika lub na poczet zobowiązań innego Użytkownika.

 • Polityka prywatności - zasady ogólne.

  • MELODIADIETY.PL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo, na co Użytkownik wyraża zgodę, do anonimowego publikowania według własnego wyboru i uznania treści kierowanych przez Użytkownika do MELODIADIETY.PL pytań związanych z usługami MELODIADIETY.PL oraz udzielonych na nie odpowiedzi.
  • MELODIADIETY.PL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszelkich płaszczyzn funkcjonowania Serwisu MELODIADIETY.PL do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a w szczególności poprzez kierowanie do Użytkowników treści reklamowych, informacyjnych, komercyjnych i to dotyczących produktów lub usług świadczonych zarówno przez MELODIADIETY.PL jak i podmioty trzecie.
  • Użytkownik oświadcza, iż przez przystąpienie do korzystania z usług MELODIADIETY.PL, a w szczególności poprzez podanie danych niezbędnych do założenia konta Użytkownika w Serwisie MELODIADIETY.PL Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie zarówno w danym momencie jak i w przyszłości jego danych osobowych przez MELODIADIETY.PL w celach marketingowych (w tym na otrzymywanie informacji handlowej od MELODIADIETY.PL i jej partnerów biznesowych) i świadczenia usług Serwisu MELODIADIETY.PL oraz na przekazywanie danych osobowych innym podmiotom.
  • MELODIADIETY.PL Sp. z o.o. oświadcza, iż:
   • przykłada szczególną wagę do zagadnień ochrony prywatności Użytkowników stosując do tego celu odpowiednie środki organizacyjne i techniczne,
   • przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie zgody Użytkownika oraz w części na podstawie upoważnienia ustawowego.
  • MELODIADIETY.PL Sp. z o.o. informuje, iż:
   • jest administratorem danych osobowych Użytkownika, oraz że zgłosiła Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych do rejestracji zbiór danych osobowych zawierający między innymi dane osobowe Użytkownika (nr zgłoszenia: 09231/2014),
   • podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, zaś Użytkownik ma prawo dostępu do nich i poprawiania ich,
   • możliwe jest korzystanie z usług MELODIADIETY.PL przy wykorzystaniu pseudonimu (niepowtarzalnej nazwy Użytkownika),
   • w Serwisie MELODIADIETY.PL stosowane są pliki "cookies", co pozwala dostosować w pewnym zakresie świadczenie usług MELODIADIETY.PL do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika, a także służy opracowywaniu danych statystycznych dotyczących korzystania z usług MELODIADIETY.PL. Poziom wykorzystania plików "cookies" jest określony przez ustawienia przeglądarki. Użytkownik może zmienić ustawienia plików "cookies" korzystając z opcji ustawień. Akceptacja niniejszego regulaminu oznacza zgodę na stosowanie plików "cookies" zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Szczegółowe informacje o stosowaniu plików cookie znajdują się w dalszej części tego dokumentu.
  • MELODIADIETY.PL Sp. z o.o. oświadcza, co Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż do zawarcia Umowy oraz świadczenia usług MELODIADIETY.PL niezbędne jest każdorazowo wskazanie MELODIADIETY.PL adresu aktywnego konta poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Użytkownika do korespondencji w związku z usługami MELODIADIETY.PL.
  • Użytkownik oświadcza, iż wyraża zgodę na:
   • przekazywanie przez MELODIADIETY.PL danych osobowych Użytkownika osobom trzecim jednakże wyłącznie przy zachowaniu ich tożsamości oraz celu przetwarzania,
   • otrzymywanie od MELODIADIETY.PL Sp. z o.o., współpracowników lub kontrahentów MELODIADIETY.PL Sp. z o.o., informacji handlowych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa oraz do otrzymywania na adres wskazanego konta poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Użytkownika do korespondencji w związku z usługami MELODIADIETY.PL dowolnych ankiet, z tym jednak zastrzeżeniem, iż udzielanie na nie odpowiedzi pozostawione jest do wyłącznej woli Użytkownika, a także informacji związanych z konkursami organizowanymi przez MELODIADIETY.PL lub na zlecenie MELODIADIETY.PL lub przy jej udziale,
   • nieodpłatne wykorzystywanie przez MELODIADIETY.PL Sp. z o.o. lub osoby trzecie, którym MELODIADIETY.PL Sp. z o.o. na to zezwoli, także w celach komercyjnych, wszelkich utworów publikowanych przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu MELODIADIETY.PL, zgodnie z posiadanymi przez niego stosownymi prawami, poprzez utrwalanie tych utworów w formie zapisu cyfrowego oraz rozpowszechnianie ich w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich swobodny dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym i to bez względu na cel, a także trwałe lub czasowe wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworów i wprowadzenie ich do obrotu we wszelkich celach prawem dopuszczalnych. Użytkownik oświadcza także, iż upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jest nieodwołanie ważne w okresie 99 (dziewięćdziesięciu dziewięciu) lat każdorazowo od chwili rozpoczęcia wykorzystywania danego utworu przez Melodia Diety lub osoby trzecie, którym Melodia Diety na to zezwoli.
 • Polityka prywatności - pliki cookie.

  Przez używanie Serwisu MELODIADIETY.PL Użytkownik wyraża zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą Polityką prywatności. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania Serwisu MELODIADIETY.PL.

  Ciasteczka (ang. cookies) to pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub telefonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

  W Serwisie MELODIADIETY.PL mogą być używane dwa rodzaje ciasteczek – sesyjne oraz stałe. Te pierwsze pozostają na Twoim urządzeniu jedynie podczas korzystania z Serwisu MELODIADIETY.PL Ciasteczka stałe pozostają na Twoim urządzeniu tak długo jak długo mają ustawiony czas życia lub do momentu kiedy je usuniesz.

  Serwis MELODIADIETY.PL wykorzystuje następujące rodzaje ciasteczek:

  • Konieczne do działania stron

   Niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu MELODIADIETY.PL, pozwalają na poruszanie się po nich oraz używanie ich elementów. Przykładowo mogą zapamiętywać poprzednie czynności (np. otwarte teksty) podczas wracania na stronę w tej samej sesji.

  • Poprawiające wydajność

   Zbieranie informacji o tym jak odwiedzający korzystają z Serwisu MELODIADIETY.PL poprzez dostarczanie informacji na temat obszarów które odwiedzają, czasu jaki na nich spędzają oraz problemów jakie na nich napotykają, jak np. komunikaty o błędach. To pozwala nam poprawiać działanie Serwisu MELODIADIETY.PL.

  • Poprawiające funkcjonalność

   Zapamiętywanie ustawień i wyborów (np. nazwa użytkownika, cel wagowy, personalizowane ustawienia treści) by dostarczyć Użytkownikowi bardziej spersonalizowane treści i usługi.

  Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawionych na automatyczne przyjmowanie ciasteczek. Możesz zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby ciasteczka były blokowane – w całości lub w jakiejś części, np. tylko od stron trzecich, albo aby każdorazowo otrzymywać komunikat w momencie kiedy ciasteczka są wysyłane na Twoje urządzenie. Pamiętaj jednak, że jeżeli zablokujesz używane przez nas ciasteczka, może to negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania z Serwisu MELODIADIETY.PL, na przykład możesz nie być w stanie odwiedzić pewnych obszarów Serwisu MELODIADIETY.PL bądź nie otrzymywać spersonalizowanych informacji podczas ich przeglądania. Uniemożliwisz nam także zbieranie anonimowych informacji nt. używania naszych stron w celu stałego poprawiania zawartości serwisu MELODIADIETY.PL.

 • Postanowienia końcowe.

  MELODIADIETY.PL Sp. z o.o. zastrzega, na co Użytkownik wyraża zgodę, iż MELODIADIETY.PL Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem lub przy wykorzystaniu Serwisu MELODIADIETY.PL przez osoby trzecie, które świadczą usługi na rzecz Użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych z MELODIADIETY.PL Sp. z o.o..

  MELODIADIETY.PL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych powodów związanych ze zmianą:

  • warunków świadczenia usług MELODIADIETY.PL,
  • warunków korzystania z usług MELODIADIETY.PL,
  • zmianą funkcjonalności Serwisu MELODIADIETY.PL,
  • obowiązujących przepisów prawa.

  Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać w momencie publikacji ich w Serwisie MELODIADIETY.PL, przy czym MELODIADIETY.PL poinformuje dodatkowo Użytkownika logującego się do jego konta w Serwisie o dokonaniu zmian Regulaminu.

  W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.

  Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem z MELODIADIETY.PL przez Użytkownika z usług l rozstrzygane będą w razie takiej potrzeby przez właściwy rzeczowo polski sąd powszechny, według przepisów prawa polskiego i w języku polskim.

  Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się lub uznane zostanie prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, wszystkie pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.

 • Dostępność Regulaminu.

  Treść Regulaminu wraz z wszelkimi załącznikami do niego, w jednym dokumencie w formacie Portable Document Format (PDF) zawsze dostępna jest w aktualnej wersji do pobrania w tym miejscu, oraz udostępniana jest do wglądu w siedzibie Administratora.

Warszawa, dnia 19 maja 2014 roku.